Stavební dozor Brno, koordinace BOZP

Služby

Organizace a účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli díla, vč. spolupráce při zajištění podmínek pro realizaci stavby
Vyhotovení předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště
Kontrola založení a řádného vedení stavebního deníku dohodnutého typu zhotovitelem
Organizace kontrolních dnů stavby
V případě potřeby organizovat další jednání v zájmu investora se všemi účastníky výstavby
Průběžná kontrola plnění zhotovitele - kontrola prováděných prací a jejich soulad se schválenou Projektovou dokumentací, s platnými technickými normami a předpisy týkající se stavby a s podmínkami dle Smlouvy o dílo
Spolupráce s projektantem stavby, autorským dozorem, a to zejména pokud jde o soulad realizace stavby s projektovou dokumentací a změn stavby
Spolupráce při realizaci přímých dodávek investora, kontrola zajištění koordinace vlastních dodávek investora a dalších subdodávek s činností generálního dodavatele
Kontrola dodržování podmínek stavebního /vodohospodářského/ povolení při Stavbě, případně opatření státního stavebního dohledu zhotovitelem
Kontrola těch částí stavby a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými
Kontrola a přejímání dokončených stavebních výkonů
Sledování zhotovitele zda vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků, vyžadování a archivace předaných dokladů od zhotovitele
Koordinace dodatečných požadavků investora s projektantem a zhotovitelem
Kontrola postupu prací z hlediska uzavřené smlouvy o dílo a časového plánu stavby (harmonogramu), včasné upozornění investora na eventuální ohrožení dílčích i konečných termínů stavby
Informování investora o průběhu stavby, návrh opatření v případě, že zhotovitel díla řádně neplní své smluvní povinnosti
Kontrola věcné správnosti zjišťovacích protokolů a daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem, ve vztahu k uzavřené smlouvě o dílo a k faktické prostavěnosti, jejich předkládání investorovi
Kontrola a posouzení objemu rozdílových prací oproti SoD, jak co do rozsahu, tak co do oprávněnosti požadované ceny zhotovitelem stavby
Přejímání, posuzování a předkládání požadavků zhotovitele stavby na změny ceny, termínů nebo technického řešení díla investorovi
Zpracování stanovisek k návrhům na dodatky ke smlouvě o dílo mezi investorem a zhotovitelem díla
Kontrola úplnosti dokladů a podkladů pro převzetí stavby
Kontrola pořízení dokumentace skutečného provedení stavby
Organizace přejímacího řízení
Zhotovení soupisu vad a nedodělků na dokončeném díle
Stanovení postupů v souladu s uzavřenou SoD nebo s obecně platnými právními předpisy, směřujícími k převzetí díla a k odstranění vad a nedodělků
Kontrola odstranění vad a nedodělků ve stanovených termínech